REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ HURTKOSMETYKI.PL


I. Dane firmy i postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) (dalej "Ustawa") oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem hurtowni internetowej hurtkosmetyki.pl (dalej „Hurtownia”), oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Hurtownia oraz strona internetowa www.hurtkosmetyki.pl są własnością spółki działającej pod firmą Kadorna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Macierzyszu (05-850 Ożarów Mazowiecki), przy ul. Sławęcińskiej 12, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527591, NIP 1231290777, Regon 147477828 (dalej „Kadorna”).

3. Kupującym (dalej „Kupujący”) jest podmiot, który złożył zamówienie na produkt oferowany przez Hurtownię. Kadorna może uzależnić możliwość składania zamówień w Hurtowni od spełnienia warunków wskazanych na stronach internetowych Hurtowni, w szczególności założenia przez Kupującego konta w systemie internetowym Hurtowni i przekazania Kadorna odpowiednich dokumentów lub ich kopii. Warunkiem rejestracji w Hurtowni jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Hurtownia prowadzi sprzedaż wyłącznie dla Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Hurtowni, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności prawnych związanych ze składaniem zamówień w Hurtowni oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.


II. Ceny i oferta


1. Wszystkie produkty prezentowane na stronach internetowych Hurtowni są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.

2. Ceny netto oraz ceny brutto produktów oferowanych w Hurtowni wyrażone są w polskich złotych i jeśli są cenami brutto, to z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i Hurtowni, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.

3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki wskazane przez Kadorna na stronach internetowych Hurtowni.

4. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Prezentacja towaru oraz jego ceny za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni lub w odrębnym cenniku nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia, i nie może stanowić podstawy do roszczeń względem Kadorna. Kupujący składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na stronach internetowych Hurtowni, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

6. W przypadku przyznania rabatu, w tym rabatu wynikającego z użycia kodu rabatowego, cena po której realizowana jest transakcja nie może być niższa niż cena minimalna określona dla danego produktu przez Kadorna. Rabaty nie sumują się.

7. Kadorna zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Hurtowni, z zastrzeżeniem, że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. Kadorna zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów.

8. Kadorna może prezentować na stronach internetowych Hurtowni cenę katalogową (lub sugerowaną cenę detaliczną) ustalaną na podstawie informacji od producenta lub na podstawie informacji publicznie dostępnych oraz może prezentować różnicę pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu dostępną na stronach internetowych Hurtowni.

9. Dane wykorzystane przy prezentacji cen katalogowych lub cen sugerowanych pochodzą ze źródeł uważanych przez Kadorna za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i dokładne. Kadorna nie może zapewnić, że prezentowane ceny katalogowe lub sugerowane ceny detaliczne są aktualne i odzwierciedlają bieżącą politykę cenową producentów lub podmiotów dystrybuujących dany produkt, a tym samym, że różnica pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu oferowanego za pośrednictwem Hurtowni jest właściwa i w pełni odzwierciedla stan faktyczny.

10. Ceny katalogowe (lub sugerowane ceny detaliczne) mogą się różnić w zależności od producenta lub dystrybutora danego produktu. Sugeruje się Kupującemu porównanie cen, w szczególności w dostępnych serwisach internetowych, w celu oszacowania potencjalnych korzyści wynikających z dokonania zakupu w danym sklepie internetowym, w tym w https://hurtkosmetyki.pl/.

11. Kadorna nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane dane dotyczące cen katalogowych lub sugerowanych cen detalicznych, nie mogą one stanowić rekomendacji dla Kupującego ani nie stanowią one zobowiązania Kadorna do zapewnienia jakichkolwiek korzyści wynikających z różnic w poziomie cen produktów.


III. Składanie i realizacja zamówień


1. Działalność handlowa Kadorna prowadzona jest za pośrednictwem Hurtowni przede wszystkim w sieci Internet. Informacje dotyczące oferty Kadorna są dostępne pod adresem https://hurtkosmetyki.pl/. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni lub w wyjątkowych okolicznościach (np. awaria strony) – o ile Kadorna zaakceptuje ten sposób złożenia zamówienia – w sposób opisany w punkcie 2.

2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 1, zamówienia mogą być przyjmowane za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej (e-mail) – poprzez prawidłowe przekazanie zamówienia o treści zgodnej z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Hurtowni na adres poczty elektronicznej hurt@kadorna.pl;

b) telefonu – poprzez kontakt pod numerem +48 790-203-086, w godzinach wskazanych na stronie internetowej Hurtowni;

3. Korzystanie z Hurtowni jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
 • Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
 • Chrome 15.x,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

4. W celu skorzystania z Hurtowni za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5. Kadorna zastrzega sobie możliwość ustalenia minimalnej wartości zamówienia. Informacja o minimalnej wartości zamówienia znajduje się na stronach internetowych Hurtowni. Zamówienie może zostać anulowane przez obsługę Hurtowni, bez dodatkowej informacji, jeśli nie jest spełniony warunek minimalnej wartości zamówienia, o którym mowa powyżej.

6. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji przez Kadorna. Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz formy ich przekazania znajdują się na stronie internetowej Hurtowni. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Kupujący do czasu przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Hurtowni ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Hurtowni.

7. Zamówienia (oprócz zamówień telefonicznych) można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.

8. Kadorna zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

9. Kupujący otrzymuje potwierdzenie otrzymania danych, o których mowa w punkcie 6, oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile realizacja zamówienia jest możliwa. Kupujący ma dostęp do historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto na stronach internetowych Hurtowni.

10. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością zamówionego produktu (w magazynie Kadorna lub u dostawców), obsługa Hurtowni może odjąć niedostępne produkty z zamówienia bez uprzedniego informowania Kupującego i przystąpić do realizacji pozostałej części zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę.

11. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja, o której mowa w punkcie 10, Kadorna zwraca kwotę wpłaconą lub nadpłaconą przez Kupującego w sposób, o którym mowa w cz. V punkt 7 Regulaminu. Zwrot wpłaty następuje bez odsetek.

12. Za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia, uznaje się chwilę, w której nastąpiło potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Kadorna.

13. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta w momencie przyjęcia przez Kadorna danego zamówienia do realizacji. Umowa ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Hurtowni jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Kupującego, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Kupującego punkt odbioru.

14. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku zamówień z wybraną formą płatności „przedpłata”, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy Kadorna pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.

15. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.

16. Kadorna dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji zamówienia dotyczący każdego z oferowanych produktów, wskazując liczbę dni roboczych, które zazwyczaj upływają od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili pełnego skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów, chyba że strony postanowią inaczej.

17. Kadorna zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie Hurtowni lub u dostawców. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.

18. Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia. O ile funkcjonalność taka udostępniona jest przez Kadorna, informacje o stanie realizacji zamówienia mogą być również przekazywane Kupującemu w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na numer telefonu podany w formularzu zamówienia.

19. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania i opłacenia. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" bądź "wyprzedaż" o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność ich otrzymania i opłacenia. Ilość produktów w cenach promocyjnych lub w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

20. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, sporządzana zgodnie z danymi przekazanymi podczas składania zamówienia.

21. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


IV. Zasady anulowania zamówień


1. Do czasu potwierdzenia przez Kadorna przyjęcia zamówienia do realizacji, może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub bezpośrednio po zalogowaniu się na konto Kupującego w Hurtowni.

2. Kadorna zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który poprzednio odmówił przyjęcia przesyłki z zamówieniem płatnym przy odbiorze.

3. Zamówienie może zostać anulowane przez Kadorna, jeśli w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie zostanie dokonana wpłata na rzecz Kadorna w pełnej wysokości pozwalającej na realizację zamówienia.

4. Zamówienie może zostać anulowane przez Kadorna także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego lub wróci do Kadorna .

5. Kadorna zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku - gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Kadorna również w przypadku działania siły wyższej, awarii lub błędów systemów informatycznych i urządzeń komputerowych, w tym utraty danych niezbędnych dla realizacji zamówienia, włamania na stronę internetową Hurtowni lub innej nieautoryzowanej ingerencji osób trzecich.

6. Kadorna zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) wskazanych w ust. 7 niniejszego rozdziału, w przypadku naruszanie przez Kupującego postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Kupującego działań sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla hurtowni. Kadorna swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e- mail podany przez Kupującego podczas utworzenia konta.

7. Kadorna może ograniczyć prawo Kupującego do korzystania z Hurtowni oraz składania zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Kupującego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Kupujący:                                                                     

 • w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że działając celowo, Kupujący podał dane lub treści wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;                           
 • kilkukrotnie składał zamówienia i następnie kilkukrotnie nie odbierał tych zamówień, w sposób uzasadniający przypuszczenie, że Kupujący działa celowo na szkodę Sprzedawcy.


V. Formy płatności


1. Z zastrzeżeniem punktu 3, Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:

 • przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji), albo
 • gotówką – przy odbiorze zamówienia poprzez przekazanie gotówki, odpowiednio – na poczcie lub kurierowi, albo
 • innymi metodami płatności – zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Hurtowni.

2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Hurtowni. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności. Kadorna może pobierać dodatkowe opłaty z tytułu skorzystania przez Kupującego z wybranej formy płatności. Informacje o opłatach są podawane na stronach internetowych Hurtowni.

3. Kadorna zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dokonania płatności za zamówienie (w zależności od metody złożenia zamówienia, wartości zamówionych produktów oraz metody dostawy/odbioru zamówienia). Łączenie różnych metod płatności w celu opłacenia zamówienia nie jest możliwe, chyba że Kadorna wyrazi na to zgodę oraz udostępni taką funkcjonalność.

4. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Kadorna zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez Kupującego odpowiedniej zaliczki lub dokonania pełnej wpłaty przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

5. Kadorna nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikające z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.

6. Wszelkie wpłaty Kupującego w pierwszej kolejności pokrywają koszty wszelkich opłat, brakujących wpłat i ewentualnych kar, o których mowa w Regulaminie, w szczególności kary umownej za anulowanie zamówienia, o której mowa w cz. IV punkt 1 Regulaminu, a w dalszej kolejności są zaliczane na poczet zapłaty za zamówienie Kupującego. Kadorna . w szczególności ma prawo do zaliczenia wpłaty Kupującego na poczet opłacenia zamówienia złożonego wcześniej niż zamówienie którego wpłata dotyczy.

7. W przypadku nadpłaty do zamówienia lub konieczności zwrotu przez Kadorna  należności wpłaconych przez Kupującego lub gdy z przyczyn niezależnych od Kadorna . identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi w formie zasilenia nieoprocentowanego salda Kupującego w ramach konta Kupującego w Hurtowni. Bieżąca wartość środków dostępnych w ramach salda (nadpłaty) zostanie wykorzystana podczas składania kolejnych zamówień w Hurtowni (wyłącznie po zalogowaniu się na konto Kupującego) lub – wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego – zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

8. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez Kadorna, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Kadorna nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Kadorna wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Kadorna nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez

Kupującego błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.


VI. Zasady dostawy zamówień


1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.

2. Kadorna może dostarczać zamówione produkty w sposób wskazany na stronie internetowej Hurtowni. Kadorna zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.

3. Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, dla destynacji, które obsługuje firma świadcząca usługi przewozowe.

4. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez Kadorna , określone są na stronie internetowej Hurtowni. Kadorna zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Kadorna zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Kadorna zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi.

5. Dokonując zakupu w Kadorna Kupujący upoważnia Kadorna do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich na jego rzecz.

6. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. Orientacyjne czasy dostawy zamówień wysłanych za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie są wskazane na stronie internetowej Hurtowni.

7. Przesyłki z zamówieniem mogą być ubezpieczone w zakresie i na warunkach wskazanych na stronie internetowej Hurtowni.

8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt do obsługi Hurtowni. Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez Kadorna przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu.

9. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Hurtownię.


VII. Gwarancja, niezgodność towaru z umową, rękojmia
 

1. Produkty oferowane w Hurtowni przez Kadorna są fabrycznie nowe i mogą być objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w tej gwarancji.

2. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:

 • podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
 • powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych); Rozbieżności wynikające z ewentualnych różnic w prezentowanym towarze, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. kolor, proporcje, itp.), nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji;
 • odczucia Kupującego w zakresie nut zapachowych wchodzących w skład danego produktu lub odczucia dotyczące trwałości zapachu;
 • inna pojemność produktu prezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronach internetowych Hurtowni (np. produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie flakonu o jednej pojemności, kształt i proporcje flakonów mogą się nie zgadzać, niektóre pojemności mogą występować we flakonach o kształcie odmiennym od zamieszczonego na stronach internetowych Hurtowni);
 • zmiany szaty graficznej oraz projektu flakonika przeprowadzone przez producenta produktu;
 • uszkodzenie towaru wynikające z przyczyn, za które Kadorna nie ponosi odpowiedzialności, w tym powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania, lub zagubienie, bądź uszkodzenie zamówionego towaru w trakcie transportu po jego przekazaniu przez Kadorna firmie zewnętrznej w celu dostarczenia do Kupującego;
 • inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Kadorna nie odpowiada.

4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru w Hurtowni. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać reklamowany towar na adres Hurtowni: Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Macierzysz ul. Sławęcińska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Reklamacje rozpatrywane są przez Kadorna w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Kadorna zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Kadorna nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Kadorna nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Kadorna zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.

9. Kupujący i Kadorna wyłączają odpowiedzialność Kadorna z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 

1. Kadorna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.                                     

2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kadorna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Hurtowni.                    

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Hurtowni Kupujący może zgłaszać telefonicznie na numery telefonów podane na stronie Hurtowni, mailowo pod adresem hurt@kadorna.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.                                       

4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Hurtowni.                 

5. Kadorna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.


IX. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Macierzyszu (05-850 Ożarów Mazowiecki), przy ul. Sławęcińskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527591, NIP 123-129-07-77 (dalej „Administrator”);

2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym pod adresem internetowym https://hurtkosmetyki.pl/POLITYKA PRYWATNOŚCI.html.


X. Informacje dotyczące ochrony znaków towarowych


1. Znaki towarowe, nazwy firm i nazwy produktów, a także niektóre zdjęcia użyte na stronie internetowej Hurtowni, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi produktami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. Kadorna nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązana lub wspierana przez podmioty, którym one przysługują.                        

2. Wszystkie udostępnione przez nas zdjęcia w serwisie https://hurtkosmetyki.pl są chronione prawem autorskim i należą do właścicieli marek prezentowanych w ofercie lub do Kadorna.

3. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów z serwisu https://hurtkosmetyki.pl a w szczególności zdjęć, opisów, katalogów należy uprzednio skontaktować się z działem sprzedaży internetowej: hurt@kadorna.pl.     

4. Hurtownia nie wyraża zgody na wykorzystanie materiałów omówionych w pkt. 3 na wszelkiego rodzaju portalach aukcyjnych.


XI. Postanowienia końcowe


1. Kadorna dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane w Hurtowni jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego Hurtowni (np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, itp.). Kadorna nie gwarantuje, że dane zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni, w tym opisy, ceny lub zdjęcia, nie zawierają uchybień lub błędów, a także że są aktualne lub odpowiadają zmianom i aktualizacjom wprowadzanym przez producentów. Kadorna nie odpowiada również za ewentualne różnice pomiędzy wizerunkiem produktu dostępnym na stronie internetowej Hurtowni a jego rzeczywistym wyglądem (np. różnice w kolorze, nasyceniu barw, proporcjach produktu, itp.).

2. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym Hurtowni jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.

3. Kadorna może pozbawić użytkownika Hurtowni lub Kupującego prawa do korzystania z Hurtowni, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Hurtowni, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika Hurtowni lub Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik Hurtowni lub Kupujący:

 • podał w trakcie rejestracji w Hurtowni dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Hurtowni naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Hurtowni,
 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kadorna za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kadorna,
 • anuluje zamówienie składane w Hurtowni.

4. Kadorna nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Kadorna nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (np. siła wyższa, działalność osób trzecich).

5. Ze względu na fakt, że Hurtownia prowadzi sprzedaż wyłącznie dla Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Kupującym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustawie Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

6. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego pod adresem internetowym https://hurtkosmetyki.pl/REGULAMIN_WWW.html, również jako plik dostępny w każdym czasie - możliwy do pobrania i sporządzenia jego wydruku - pod adresem https://hurtkosmetyki.pl/uploads/Regulamin/regulamin.pdf.

7. Kadorna zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Kadorna , nie krótszym niż 1 (jeden) dzień od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie https://hurtkosmetyki.pl/. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kadorna a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kadorna.

10.  Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną:

10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną: 

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:

 • złośliwe oprogramowanie - różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, programy szpiegujące (ang. Malware)
 • programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody autorowi programu (ang. Spyware)
 • niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym (ang. Spam)
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing)
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich.
 • kryptoanaliza - możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

11.  Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Kadornę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący określone zostały w Polityce prywatności,zamieszczonej na stronie internetowej https://hurtkosmetyki.pl/POLITYKA%20PRYWATNO%C5%9ACI.html

12.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kadorna:

 • dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą cyfrowej telefonii komórkowej,
 • posiadanie aktywnej poczty e-mail,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

13. Regulamin obowiązuje od 02 sierpnia 2019 roku.

© SolEx B2B